Provozní řád

CHATY PODSKALÍ

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU

Provozovna: CHATY PODSKALÍ
Voltýřov ev.č. 198,  262 56 Klučenice

E-mail: info@chatypodskali.cz

Provozovatel: STALEVORA Group, a.s.
Se sídlem: Na Jezerce 1458/14, 140 00 Praha 4 – Nusle
Korespondenční adresa:   Klaudova 71, 261 01 Příbram IV

IČ: 067 23 306

Vážení a milí návštěvníci,

vítáme Vás v našem areálu. Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

1. Objednatel je povinen uhradit celou částku za pobyt nejpozději 21 dní před nástupním termínem. Pokud objednatel toto i přes výzvu neučiní má provozovatel právo od uzavřené objednávky bez náhrady okamžitě odstoupit.

2. Po příjezdu klient předloží provozovateli, popř. pracovníkovi recepce svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Po zaznamenání údajů a složení vratné kauce ve výši 1.500,- Kč, bude klientovi předána chata, včetně předávacího protokolu a zapsán stav elektroměru. Klientovi budou předány klíče od chaty a bude ubytován.

3. Klient užívá chatu po dobu sjednanou dle potvrzené objednávky. Požádá-li klient o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován. Vždy však v návaznosti na objednávky ostatních klientů a dle obsazenosti areálu.

4. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán jinak, ukončuje klient pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen chatu uvolnit. Neučiní-li tak, je provozovatel oprávněn účtovat klientovi pobyt za další den dle ceníku. Po dohodě je možné za příplatek 250,- Kč pozdější check-out ve smluveném čase.

V případě, že provozovatel má tuto chatu již rezervovanou a klient chatu neuvolní, neuposlechne výzvy či není v areálu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tříčlenné komise věci klienta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby chata mohla být uklizena a užívána klientem, který si jej rezervoval. Zároveň bude úklid chaty naúčtován dle ceníku, a klient, který chatu neuvolnil je povinen toto uhradit.  

5. V den nástupu na pobyt jsou chaty k dispozici od 16:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Za příplatek 250,- Kč je možný dřívější check-in v dohodnutém čase. Pokud se klient bez uvedení důvodu neubytuje nejpozději do 17:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel areálu může obsadit chatu bez náhrady.

6. Za klenoty, peníze a jiné cennosti provozovatel areálu nezodpovídá.

7. V případě vzniku škody způsobené zaviněním klienta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním klienta. Klient je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části chat vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má klient i v případě, že škodu způsobí děti či jiné osoby ubytované s klientem v chatě. Při ztrátě klíčů od chaty, či jiném zneužití je klient povinen provozovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

8. V pokojích a v prostorách chatek nesmí klient bez souhlasu provozovatele areálu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

9. Všichni klienti musí dbát o čistotu, pořádek a dodržovat ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech prostorách chat. Při nástupu přebírají klienti inventář chaty a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle inventárního seznamu, který je v každé chatě. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá klient v plném rozsahu, a je povinen způsobenou škodu dle cen uvedených v inventáři na místě uhradit v plné výši. Zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 5.000,-Kč.

10. Ve všech prostorách chat a zvláště v pokojích není dovoleno klientům používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů, apod.) a dobíjecích zařízení (telefonů, tabletů, notebooků, apod.).

11. Přijímání návštěv v chatách nebo areálu je zakázáno. Do areálu mají povolen vstup pouze ubytovaní. Porušení tohoto zákazu ve svém důsledku vede k okamžitému ukončení pobytu klienta bez jakékoliv náhrady.

12. Užívání chat a dalších prostorů areálu je povoleno pouze klientům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

13. Klient je povinen při každém opuštění chaty zkontrolovat zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, vypnut indukční vařič a rychlovarná konvice. Zároveň je klient povinen zabezpečit chatu proti vniknutí třetích osob a před nenadálými nepříznivými vlivy počasí. Nedodrží-li klient tyto povinnosti je plně zodpovědný za způsobené škody a nese veškeré náklady spojené s odstraněním vzniklých škod na chatách a jejich vybavení.

14. V chatách je přísně zakázáno kuchání ryb.

15. Klient je povinen odpadky pravidelně vynášet do sběrných nádob (kontejnerů) na místech k tomu určených.

16. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v chatách a venkovních prostorách celého areálu.

17. Psi a jiná zvířata mohou být v chatách ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav předložením očkovacího průkazu. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. Majitel či klient, který psa do areálu přivezl je v plném rozsahu zodpovědný za škody zvířetem způsobené, dle bodu č. 8 tohoto provozního řádu.

18. Za ubytování a další poskytnuté služby je klient povinen zaplatit dle podmínek uvedených v ceníku, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení. Na požádání je možno předem vystavit fakturu za pronájem chaty ( např. čerpání fondů FKSP).

19. Správce střediska určí místo pro zaparkování osobního vozidla klienta na místech, aby nebyla ohrožována bezpečnost ostatních návštěvníků, v patřičné vzdálenosti od místa rozdělávání ohňů a tak, aby neznemožňoval v případě nutnosti příjezd složek IZS. Parkování v areálu je zpoplatněno dle ceníku.

20. Do prostoru střediska je možné přijíždět vozidly jen po přístupových cestách. Projíždění, používání signálů (troubení) a ponechávání motoru v běhu není povoleno. Mytí vozidel je v areálu přísně zakázáno. Případné opravy vozidel lze provádět jen na místě určeném správcem areálu a po dohodě.

21. Klienti, stejně jako všichni návštěvníci, jsou povinni zacházet s největší opatrností s ohněm. Rozdělávání ohňů v celém areálu střediska je povoleno pouze a výhradně na místech k tomu určených provozovatelem a správcem areálu. V lesních prostorách je rozdělávání ohňů přísně zakázáno.

22. Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny.

23. S ohledem na ostatní klienty a individuální odpočinek dodržujte noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin.

24. Ve středisku a v celém areálu je nutné i během dne zachovávat klid, nerušit ostatní klienty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby, apod.

25. Stížnosti a případné návrhy klientů přijímá správce areálu.

26. Klient je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby bez náhrady.

27. Odesláním objednávky v písemné či elektronické podobě klient stvrzuje seznámení se s provozním řádem a potvrzuje jeho dodržování.

Přejeme příjemný pobyt.

V Praze dne 01. 11. 2021

Tomáš Fiala
zástupce provozovatele

Komentáře jsou uzavřeny.