Provozní řád

CHATY PODSKALÍ – NOVÝ LIPTÁKOV I. a II.

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU

Provozovna: CHATY PODSKALÍ – NOVÝ LIPTÁKOV I. a II.

 Voltýřov ev.č. 198,  262 56 Klučenice

Telefon: + 420 603 255 715

E-mail: info@chatypodskali.cz

Provozovatel: WORLD TRADE CENTER PRAHA-CZECH REPUBLIC, a.s.,

  se sídlem Jana Zajíce 563/20, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Korespondenční adresa:   Na Příkopech 103, 261 01 Příbram VII

IČ: 630 79 895

Provoz sezónní, provozní doba So-Ne 10:00 -16:00 hodin, recepce sezónní.

Vážení a milí návštěvníci,

vítáme Vás v našem areálu. Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

1. Po příjezdu klient předloží provozovateli, popř. pracovníkovi recepce svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Po zaznamenání údajů a složení vratné kauce ve výši 1.500,- Kč, bude klientovi předána chata, včetně předávacího protokolu a zapsán stav elektroměru. Klientovi budou předány klíče od chaty a bude ubytován.

2. Klient užívá chatu po dobu sjednanou dle potvrzené objednávky. Požádá-li klient o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován. Vždy však v návaznosti na objednávky ostatních klientů a dle obsazenosti areálu.

3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán jinak, ukončuje klient pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen chatu uvolnit. Neučiní-li tak, je provozovatel oprávněn účtovat klientovi pobyt za další den dle ceníku. Po dohodě je možné za příplatek 250,- Kč pozdější check-out ve smluveném čase.

V případě, že provozovatel má tuto chatu již rezervovanou a klient chatu neuvolní, neuposlechne výzvy či není v areálu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tříčlenné komise věci klienta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby chata mohla být uklizena a užívána klientem, který si jej rezervoval. Zároveň bude úklid chaty naúčtován dle ceníku, a klient, který chatu neuvolnil je povinen toto uhradit.  

4. V den nástupu na pobyt jsou chaty k dispozici od 15:30 do 16:30 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Příplatek je 250,- Kč za dřívější check-in v dohodnutém čase. Pokud se klient bez uvedení důvodu neubytuje nejpozději do 18:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel areálu může obsadit pokoj bez náhrady.

5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti provozovatel areálu nezodpovídá.

6. V případě vzniku škody způsobené zaviněním klienta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním klienta. Klient je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části chat vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má klient i v případě, že škodu způsobí děti či jiné osoby ubytované s klientem v chatě. Při ztrátě klíčů od chaty, či jiném zneužití je klient povinen provozovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

7. V pokojích a v prostorách chatek nesmí klient bez souhlasu provozovatele areálu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

8. Všichni klienti musí dbát o čistotu, pořádek a dodržovat ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech prostorách chat. Při nástupu přebírají klienti inventář chaty a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle inventárního seznamu, který je v každé chatě. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá klient v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 5.000,-Kč.

9. Ve všech prostorách chat a zvláště v pokojích není dovoleno klientům používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů, apod.) a dobíjecích zařízení (telefonů, tabletů, notebooků, apod.).

10. Přijímání návštěv v chatách je zakázáno nebo musí být nahlášeny provozovateli areálu.

11. Užívání chat a dalších prostorů areálu je povoleno pouze klientům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

12. Klient je povinen při odchodu z chaty uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna chaty a uzamknout dveře.

13. V chatách je přísně zakázáno kuchání ryb.

14. Vzniklé odpadky všech druhů je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Klient je povinen odpadky pravidelně vynášet do sběrných nádob (kontejnerů) k tomu určených.

15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v chatách a venkovních prostorách celého areálu.

16. Psi a jiná zvířata mohou být v chatách ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav předložením očkovacího průkazu. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. Majitel, či klient, který psa do areálu přivezl je v plném rozsahu zodpovědný za škody a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 5.000,-Kč za škody, které pes způsobí na vybavení či zařízení chat a v areálu.

17. Za ubytování je klient povinen zaplatit dle podmínek uvedených v ceníku. Za další poskytnuté služby je klient povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení. Na požádání je možno vystavit fakturu za pronájem chaty.

18. Správce střediska v případě zájmu klienta, určí místo pro zaparkování osobního vozidla a to na takových místech, aby nebyla ohrožována bezpečnost ostatních návštěvníků, v patřičné vzdálenosti od místa rozdělávání ohňů a tak, aby neznemožňoval v případě nutnosti příjezd složek IZS. Parkování v areálu je zpoplatněno dle ceníku a je splatné v den příjezdu.

19. Do prostoru střediska je možné přijíždět vozidly jen po přístupových cestách. Projíždění, používání signálů (troubení) a ponechávání motoru v běhu není povoleno. Mytí vozidel je v areálu přísně zakázáno. Případné opravy vozidel lze provádět jen na místě určeném správcem areálu a po dohodě.

20. Klienti, stejně jako všichni návštěvníci, jsou povinni zacházet s největší opatrností s ohněm. Rozdělávání ohňů v celém areálu střediska je povoleno pouze a výhradně na místech k tomu určených provozovatelem a správcem areálu. V lesních prostorách je rozdělávání ohňů přísně zakázáno.

21. Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny, ale můžeme doporučit restauraci dle požadavků.

22. Kouření je možné ve vyhrazeném venkovním prostoru.

23. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

24. Ve středisku a v celém areálu je nutné i během dne zachovávat klid, nerušit ostatní klienty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby, apod.

25. Stížnosti a případné návrhy klientů přijímá správce areálu.

26. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Děkujeme za dodržování provozního řádu a doufáme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.

V Praze dne 01. 01. 2019

Tomáš Fiala

zástupce provozovatele

Komentáře jsou uzavřeny.